INYANDIKO, IMIBARE NDETSE N’IBYO WAKENERA

INYANDIKO WABASHA GUKURAHO

GAHUNDA ZA GUVERINOMA

IGENZURA RY’IKORANABUHANGA

MURI NIRDA

INYANDIKO KU BY’UMUTUNGO MU BY’UBWENGE

       Inyandiko (Amategeko, Iteka rya Minisitiri, Amasezerano n’Inyandiko za WIPO).